St. Derdengelden Bureau Breij

»  De St. Derdengelden Bureau Breij (KvK 54859754) beheert het afgescheiden vermogen van de organisatie Bureau Breij B.V. Op de Derdengeldenrekening wordt onder meer afgescheiden:

- geïncasseerde huurschulden en waarborgsommen;
- schikkingsbedragen;
- voorschotbedragen.

Kenmerkend voor een Derdenrekening (ook wel genaamd: kwaliteitsrekening) is dat uit de tenaamstelling blijkt dat zij door de rekeninghouder wordt aangehouden om gelden voor derden te beheren. De bedoeling is dat deze gelden (de aanspraken jegens de bank) geen deel gaan uitmaken van het vermogen van de rekeninghouder dat vatbaar is voor verhaal door zijn eventuele schuldeisers. De kwaliteitsrekening met dat rechtsgevolg is als rechtsfiguur voor het eerst door de Hoge Raad aanvaard in Hoge Raad 3 februari 1984, NJ 1984, 752 (Slis-Stroom-arrest):'...dat derdengelden die een notaris onder zich hield, in diens failliete boedel vielen'.

Volgens de Hoge Raad had dit voorkomen kunnen worden: 'als de gelden op een zogeheten kwaliteitsrekening waren gestort'.

Derdenrekeningen worden sinds het Slis-Stroom-arrest dus gebruikt om namens cliënten bedragen te incasseren of om tijdelijk de bedragen veilig te stellen. De Wet op het notarisambt (Wna) en de Gerechtsdeurwaarderswet verplichten deze beroepsgroepen gelden van cliënten die zij tijdelijk onder zich hebben op een aparte rekening te zetten. Doel is deze gelden gescheiden te houden van het kantoorvermogen van de notaris of de deurwaarder ter bescherming van oneigenlijk gebruik of faillissement.

Bureau Breij heeft zich de verplichting van deze beroepsgroepen tot de hare gemaakt. De opdrachtgever loopt geen risico.