Wki

Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki)

De reikwijdte van de Wki

De reikwijdte van de Wki dient betrekking te hebben op de voldoening van vorderingen door consumenten die hun woonplaats in Nederland hebben. Ook natuurlijke personen die handelen in uitoefening van beroep of bedrijf zullen daaronder komen te vallen. Denk hierbij aan eenmanszaken en vennootschappen onder firma, voor zover de vennoten natuurlijke personen zijn.

De invoering op 1 juli 2023 is niet gelukt door het ontbrekende advies van de Raad van State. De wet wordt ingevoerd op 1 januari 2024.

Wat valt niet onder de reikwijdte van de Wki?

Buitengerechtelijke incassowerkzaamheden die worden verricht of aangeboden aan uitsluitend zakelijk marktpartijen zoals B.V.´s (B2B) vallen buiten de Wki.

Bureau Breij B.V., de verrichter of aanbieder van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden en de Wki

De in 1994 opgerichte organisatie van Bureau Breij B.V. (een rechtspraktijk voor vastgoed, huurrecht en huurincasso) begeeft zich op de zakelijke markt (COG en B2B). In zoverre is Bureau Breij B.V. niet gebonden aan de Wki. Met betrekking tot buitengerechtelijke incassowerkzaamheden op de zakelijk markt is echter niet uit te sluiten dat een zakelijke huurincasso zich richt of zich mede richt tegen een natuurlijk persoon:

- de eigenaar van de eenmanszaak,
- de vennootschap onder firma, voor zover de vennoten natuurlijke personen zijn,
- een huurder van woonruimte,
- een van een commerciële huurder (zoals een B.V.) afgeleide (huur)vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid jegens een bestuurder/natuurlijke persoon.

Het is om deze niet uit te sluiten reden dat Bureau Breij B.V. bij de Minister voor Rechtsbescherming een aanvraag heeft ingediend tot inschrijving in het openbaar incassoregister (artikel 5 aanvraag i.c.m. artikel 3 registratie van de Wki.

mr R.A.M. Breij:

- is in 1989 met goed gevolg afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Nederlands recht,
- is de verrichter of aanbieder van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden van wie de naam en voornaam of voornamen worden vermeld in het openbaar incassoregister.

Bureau Breij B.V. heeft ten behoeve van mr R.A.M. Breij bij Justis/Ministerie van Justitie en Veiligheid aangevraagd en verkregen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) met registratienummer: N11438621, voor het profiel: juridische dienstverlening.

Vergunningsplichtig

Door de Wki wordt Bureau Breij B.V. dus vergunningsplichtig voor zover de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden toezien op voldoening van vorderingen door consumenten (natuurlijke personen) die hun woonplaats in Nederland hebben.