Privacy-statement

Bureau Breij B.V. en AVG

Privacy-statement en Bureau Breij B.V.

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Privacy-statement, versie 8 januari 2022.

Inleiding

Bureau Breij neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@breij.nl

»  Naar e-mail formulier

Voor de redactie, tekst en de toepassing verklaring van de in de »  algemene voorwaarden versie 1 januari 2022 van Bureau Breij B.V. geïncorpereerde, op de AVG gegronde, »  verwerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en Bureau Breij, wordt verwezen naar artikel IX in de algemene voorwaarden.

Wie is Bureau Breij?

Bureau Breij is de besloten vennootschap Bureau Breij B.V., kantoorhoudende te (4645 BK) Putte aan het adres Antwerpsestraat 62, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17082168.

Bureau Breij B.V. is de (uitoefening van een) rechtspraktijk voor vastgoed, met een toegepaste vaardigheid op het gebied van huurincasso, huur-, huurproces-, rechtspersonen-, faillissements-, executie- en beslagrecht (het doeleinde). De DGA van Bureau Breij is de heer R.A.M. Breij.

Bureau Breij is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Bureau Breij de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Bureau Breij uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Bureau Breij persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Bureau Breij voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Bureau Breij worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Juridische dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadressen, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Gerechtvaardigde belangen: het op een zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitoefenen van de dienstverlening
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Bureau Breij heeft gegevens over u in bezit, omdat Bureau Breij die gegevens van u of van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: opdrachtgevers, verhuurders.

Bureau Breij als verwerker

Indien Bureau Breij optreedt als verwerker van persoonsgegevens bieden wij onze opdrachtgever proactief een AVG- gegronde verwerkersovereenkomst aan.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account, voor zover Bureau Breij al werkt met accounts. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Bureau Breij over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Bureau Breij. U kunt verzoeken dat Bureau Breij uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Bureau Breij te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het gerechtvaardigd belang van Bureau Breij of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Bureau Breij te verkrijgen. Bureau Breij zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Bureau Breij u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

reactie door Bureau Breij

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@breij.nl Bureau Breij zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Bureau Breij een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Bureau Breij uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Bureau Breij verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting of wanneer de doorgifte noodzakelijk is in het kader van een overeenkomst of van een rechtsvordering.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Bureau Breij verwerkt uw gegevens op een manier die een passende beveiliging en vertrouwelijkheid van die gegevens waarborgt, ook ter voorkoming van ongeoorloofde toegang tot of het ongeoorloofde gebruik van persoonsgegevens en de apparatuur die voor de verwerking wordt gebruikt.

Profilering

Bureau Breij maakt geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

De website van Bureau Breij

- cookies

Op de website van Bureau Breij worden geen cookies gebruikt. Uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat worden dus niet verwerkt.

- externe links

De website van Bureau Breij bevat links naar andere websites. Bureau Breij is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van de verwijzende websites.

- contact-formulier

Als u het contact-formulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Bureau Breij uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@breij.nl of ga naar:

»  Naar e-mail formulier

Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Bureau Breij uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@breij.nl Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

»  Autoriteit Persoonsgegevens