Incassotrajecten

Bureau Breij B.V.

Het incassotraject strekt zich uit over diverse fasen. Onderstaand wordt uitgebreid uitleg gegeven over het onderscheid per fase, de kosten die daarmee gepaard gaan en de wijze waarop een vordering kan worden verhaald op de schuldenaar.

De opdrachtgever is in elke stand van het gevorderde incassotraject aansprakelijk voor gemaakte en te maken kosten. Het adagium dat alle kosten voor rekening komen van de schuldenaar is een halve waarheid. In de praktijk valt het allemaal wel mee. Toch is het correct de opdrachtgever er op te wijzen dat hij verantwoordelijk blijft tot vergoeding van gemaakte kosten zodra de kosten niet op de schuldenaar kunnen worden verhaald.

Het in behandeling nemen van een incassozaak en het blindelings kosten maken uit naam van de opdrachtgever kan hem wel eens (te) duur komen te staan. Vandaar dat wij de opdrachtgever op de risico's wijzen en hem willen attenderen op het feit dat het gaat om doorbelasting van kosten jegens de schuldenaar, zolang de verhaalsmogelijkheden dat toelaten.

Het frustrerende gevoel van kosten te maken op het sterfhuis hangt nauw samen met de beruchte kale kip. U kunt dus maar beter weten waar u aan toe bent voordat u overweegt om kosten te maken, in en/of buiten rechte. Een goede voorlichting is daarbij onmisbaar.

Inleidende fase

u heeft een vordering gereed gemaakt om ter fine van incasso uit handen te geven. Al dan niet na vooroverleg heeft u besloten onze organisatie daarvoor in te schakelen. U heeft alle relevante gegevens verzameld.

Buitengerechtelijke fase

wij beschikken nu over een incassozaak. Als beroepsmatige incasseerder zullen wij uw vordering (trachten te) incasseren in de hoop (en met de bedoeling) aldus een gerechtelijke procedure te kunnen vermijden. Op verweer wordt inhoudelijk en via gemotiveerde schriftelijke uiteenzetting getracht uw wederpartij alsnog tot betaling te bewegen. Daarbij is het van belang uw vordering inzichtelijk te maken. Het ter beschikking stellen van alle relevante correspondentie is onontbeerlijk voor een vlot verlopende incassoprocedure.

Gerechtelijke fase

de vordering wordt via een gerechtelijke procedure veiliggesteld met als doel het verkrijgen van een voor tenuitvoerlegging vatbare executoriale titel. Ook daags voor of tijdens de procedure kan er nog worden geïncasseerd; soms volgt onder druk van de procesgang alsnog afdoening van de vordering. Na verkregen vonnis vindt het feitelijke incassotraject plaats via executie.

Executie fase

bij gebleken titel wordt het vonnis ten uitvoer gelegd. De alsdan openstaande vordering wordt via executiedwang uitgewonnen door middel van beslag op roerende- of onroerende zaken, derdenbeslag onder bank of andere derden (beslag op banktegoeden, loon of uitkering).

Welke kosten zijn er?

1. incassokosten
2. proceskosten, overzicht rechtbank (civiel) en rechtbank, sector kanton
3. executiekosten
4. advocaat
5. afwikkelingskosten deurwaarder
6. overige kosten

1A. incassokosten:

De incassokosten zijn in eerste instantie voor rekening en risico van de opdrachtgever, met dien verstande dat de bijkomende incassokosten ten laste van de schuldenaar (kunnen) worden gebracht als verhaalbare vermogensschade. Veelal is doorbelasting bedongen in een onderliggende overeenkomst of blijkt doorbelasting mogelijk uit van toepassing verklaarde algemene voorwaarden. De kosten worden aldus direct verhaald op de schuldenaar. Reeds bij de eerste aanschrijving wordt de hoofdsom verzwaard met incassokosten en wettelijke (handels)rente. In voorkomende gevallen wordt aanspraak gemaakt op bedongen boeterente.

De incassokosten bedragen in alle gevallen 15% van de in te vorderen hoofdsom indien de invordering meer bedraagt dan € 2.500,00.

Het minimum incassotarief bedraagt:

€ 37,00 tot een inschuld van € 250,00
€ 75,00 tot een inschuld van € 500,00
€ 150,00 tot een inschuld van € 1.250,00
€ 300,00 tot een inschuld van € 2.500,00

Onder verwijzing naar onze algemene voorwaarden werken wij in de regel alle incassozaken af op basis van 15% van het te incasseren bedrag, ongeacht de hoeveelheid te verrichten werkzaamheden. Het gehanteerde percentage van 15 is redelijk en gebruikelijk. Het innen van kleine en grote(re) geldvorderingen is kostbaar en economisch soms niet verantwoord. Niet alleen is te denken aan het verzenden van brieven. Van belang is tevens de aandacht en tijd, de kosten van computergebruik, de arbeidstijd van de rechtshulpverlener etc.

De incassokosten kunnen bij een kleine vordering gemakkelijk het bedrag van de hoofdsom overtreffen. Vandaar dat het incassobureau over de algehele linie een incassopercentage hanteert van 15. Speelt de incasso van een verstrekte opdracht een ondergeschikte rol of staat de incassohonorering in geen enkele verhouding tot de verrichte werkzaamheden, dan wordt een uurtarief in rekening gebracht van € 125,00 tot € 225,00, indien de aard, zwaarte en moeilijkheidsgraad van de zaak daartoe aanleiding geeft.

1B. incassokosten en verhaalbaarheid jegens de schuldenaar/rechtsmaatregelen:

Indien uw wederpartij niet tot buitengerechtelijke betaling overgaat volgen in de regel rechtsmaatregelen tot verhaal, kosten rechtens. De rechter zal dan over uw vordering oordelen, waaronder die van de incassokosten, rente en eventueel bedongen boeterente.

De rechter heeft soms sterk de neiging om (al of niet) bedongen incassokosten te matigen naar richting de schuldenaar redelijk te achten tarieven. Deze mitigering geeft een signaal naar de kennelijke redelijkheid die in acht dient te worden genomen ten opzichte van de schuldenaar. Het is derhalve onjuist te veronderstellen dat binnen de rechtsverhouding 'opdrachtgever/professionele incasseerder' het incassotarief daarmee ongedaan wordt gemaakt. Met andere woorden: bij gebleken incasso van de hoofdsom is het incassopercentage door de opdrachtgever verschuldigd, ook indien de rechter het daaraan te relateren bedrag jegens de schuldenaar heeft gematigd of -erger- heeft ontzegd.

In de incassopraktijk blijkt de financiële schade voor de opdrachtgever wel mee te vallen, uitzonderingen daargelaten (faillissement, WSNP, advocaatkosten, afwikkeling bij geen verhaal).

Na betaling van de hoofdsom (er is incasso resultaat) worden de incassowerkzaamheden voortgezet tot verhaal van de incassokosten, rente en eventueel bedongen boeterente. Het staat de incasseerder alsdan vrij haar incassoprovisie te declareren bij de opdrachtgever.

1C. incassokosten, incassotarief NOvA

Bij hoge(re) vorderingen kan bij uitzondering aansluiting worden gezocht bij de glijdende schaal van het (voorheen geldende) incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Per schaal is dan een incassopercentage verschuldigd, aldus op cumulatieve basis.

1E. incassokosten, wettelijk genormeerde incassotarief conform Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten (bedragen en tarieven per 1 juli 2012).

Als de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (ofwel: een consument, waaronder te verstaan: een huurder van woonruimte), dan vormt Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke kosten, verder: Besluit BIK of het Besluit, dwingend recht.

Wordt de schuldenaar/huurder binnen de huurovereenkomst aangemerkt als een consument of is er met de schuldenaar/huurder van bedrijfsruimte geen (van de wet) afwijkende regeling overeengekomen die voorziet in een hogere (of lagere) incassokostenvergoeding (het incassokostenbeding met fixatie van kosten), dan is de verhaalbaarheid van de incassokosten jegens de schuldenaar/huurder wettelijk vastgelegd conform de wettelijke staffel.

Resume: de wettelijk maximale vergoeding voor incassokosten geldt voor iedereen (dus in de relatie verhuurder-huurder), tenzij partijen zijn overeenkomen daarvan af te wijken. Partijen kunnen zowel een lagere als een hogere vergoeding overeenkomen, met uitzondering van consumenten. Van het Besluit kan niet ten nadele van consumenten worden afgeweken.

Afwijking van de incassoprovisie van 15% bij hogere vorderingen dient schriftelijk tussen partijen (opdrachtgever-incassobureau) te zijn overeengekomen of zal onmiskenbaar moeten blijken uit een door ons op schrift gestelde verklaring waaruit dat tegendeel dan blijkt. Tot een invordering van € 5.000,00 kan zonder overleg -geheel onverplicht- worden besloten om een lager tarief toe te passen, zowel jegens de schuldeiser als jegens de schuldenaar, voor zover het Besluit BIK niet verplicht moet worden toegepast.

2A. proceskosten, overzicht rechtbank (civiel) en rechtbank, sector kanton

Proceskosten worden niet geacht te zijn inbegrepen in de incassokosten. Te maken proceskosten komen te allen tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever, met aantekening van gehele of gedeeltelijke verhaalbaarheid -bij gebleken titel- jegens de schuldenaar op basis van geliquideerde tarieven. De daadwerkelijke kosten, in het bijzonder het salaris-gemachtigde, kunnen hoger uitvallen dan de te verhalen geliquideerde kosten.

In de regel bestaan de proceskosten uit de volgende onderdelen:

A) exploot van dagvaarding
B) griffierecht
C) salaris-gemachtigde
D) reis- en verblijfkosten
E) verschotten

A) exploot van dagvaarding:

De rechtsgang wordt ingeleid door het uitbrengen van een exploot van dagvaarding aan de schuldenaar. In het exploot staat de datum gemeld waarop de rechtszaak voor het eerst dient.

Dit betreft het vaste schuldenaarstarief; de daadwerkelijke kosten kunnen hoger uitvallen.

B) griffierecht:

Het griffierecht, ook wel vastrecht genoemd, is afhankelijk van de hoogte van de vordering ten tijde van het uitroepen van de zaak. De berekening van het griffierecht heeft als peildatum de hoogte van de vordering op de eerste zittingsdag. Met in mindering strekkende betalingen dient aldus rekening te worden gehouden.

Voor een geding wordt van elke eisende partij, na de eerste uitroeping van de zaak ter terechtzitting, en van elke verschenen gedaagde voor iedere instantie een vast recht geheven. Gedaagden en verweerders zijn geen vast recht verschuldigd in zaken, te behandelen door de kantonrechter of de pachtkamer.

C) salaris-gemachtigde:

Het salaris-gemachtigde heeft betrekking op gehonoreerde proceshandelingen van de voor u optredende proces-gemachtigde. Het salaris wordt berekend aan de hand van procespunten. Aard en zwaarte van de zaak zijn van invloed op toebedeling van procespunten. Het aantal procespunten is mede afhankelijk van het aantal proceshandelingen:

Het aantal procespunten is dus variabel.

BTW

Het gaat bij de geliquideerde toebedeling van het salaris-gemachtigde niet om een dienst met btw belast, maar om een bijdrage van de ene partij in de kosten van de andere. Daarom dient aan het salarisbestanddeel in deze bedragen geen btw te worden toegevoegd. Evenmin bevatten deze salarisbedragen een btw bestanddeel. De ambtelijke werkzaamheden van de gerechtsdeurwaarders zijn met ingang van 1 januari 1991 onderworpen aan 19% btw (thans uiteraard: 21%).

Het ministerie van Justitie heeft zich over het btw tarief met een circulaire d.d. 14 januari 1991 gewend tot de president van de Hoge Raad, de presidenten van de gerechtshoven en rechtbanken en de kantonrechters. Daarin staat onder meer het volgende:

'aangenomen moet worden dat in civiele procedures, de in verband met de kostenveroordeling door de eisende partij te vermelden deurwaarderskosten, vervolgens in veel gevallen met het geldende btw percentage zullen worden verhoogd. Indien de eisende partij, die de deurwaarderskosten heeft gemaakt, echter ondernemer is en vooraftrek van btw heeft, kan deze de aan de deurwaarder betaalde btw als vermogensschade in mindering brengen op de door hem verschuldigde omzetbelasting. Er is in dat geval dus geen reden de tegenpartij daarmee te belasten'.

Een zelfde redenering treft de ten laste van de schuldenaar te brengen incassokosten. In de regel zijn de incassokosten bezwaard met btw. Indien de opdrachtgever als btw-plichtige ondernemer te boek staat, is er geen reden de schuldenaar met de btw component te belasten. In plaats daarvan ontvangt de opdrachtgever een voor hem verrekenbare btw nota.

Dit is de reden waarom wij bij de incasso-opdracht altijd op de hoogte moeten worden gesteld of de opdrachtgever als 'btw-plichtig' is aan te merken. Alleen in het ontkennende geval zal namelijk de btw op de schuldenaar kunnen worden verhaald.

D) reis- en verblijfkosten

Kosten ten behoeve van de zaak gemaakt, waaronder te verstaan noodzakelijke kosten ter voorbereiding, bespreking en afhandeling van de zaak.

E) verschotten

Onvoorziene kosten die noodzakelijk zijn gemaakt ter instructie van de zaak.

3A. executiekosten:

Executiekosten en nakosten zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Hier geldt eveneens gehele of gedeeltelijke verhaalbaarheid. De schuldenaar dient op te komen in overeenstemming met de door de overheid opgelegde schuldenaarstarieven. Het kan dus voorkomen dat de werkelijke kosten op een hoger niveau liggen. Overigens zal een bevelschrift door de rechtbank moeten worden afgegeven wil jegens de wederpartij aanspraak kunnen worden gemaakt op nakosten.

De aan de executie verbonden kosten zijn volledig afhankelijk van de te treffen beslagmaatregelen. In de regel dient u per ambtshandeling te rekenen op een bedrag van € 80,00 - € 150,00. De door de schuldenaar te vergoeden kosten zijn ter gehele of gedeeltelijke dekking van de rechtstreeks met de ambtshandeling samenhangende voorbereidende, uitvoerende en afrondende werkzaamheden die voor een goede verrichting van die ambtshandeling noodzakelijk zijn. Het gaat dan om tenuitvoerlegging van een vonnis.

3B. nasalaris

Nasalaris (niet te verwarren met nakosten) dient ter dekking van kosten die rechtstreeks verband houden met bestudering van een vonnis, berekening van de samengestelde vordering en aansluitende schriftelijke kennisgeving richting de schuldenaar. Het nasalaris bedraagt niet meer dan de helft van het salaris-gemachtigde. Slechts de procespartij die een volledige veroordeling van zijn wederpartij in de proceskosten verkreeg heeft recht op nakosten, dus niet in het geval van gehele of gedeeltelijke compensatie van kosten.

4. advocaat (het procuraat is per 1 september 2008 opgeheven):

Voor rekening en risico van de opdrachtgever zijn de kosten van de, in voorkomende gevallen, namens u ingeroepen advocaat (hoger beroep/ kort geding/ conservatoir beslag e.d.). Voor zover deze kosten -bij gebleken titel- het liquidatietarief te boven gaan is er geen verhaalsmogelijkheid voor het meerdere richting de schuldenaar. Het in een vonnis tot uiting komende bedrag ten titel van gemaakte advocaatkosten, het salaris, kunt u dus geheel of gedeeltelijk verhalen op de schuldenaar in overeenstemming met het door de rechtbank toegewezen salaris.

5. afwikkelingskosten deurwaarder:

Afwikkelingskosten van de deurwaarder zijn kosten die verband houden met de afwikkeling van een vonnis. Genoemde kosten maken geen deel uit van de vordering om reden dat die kosten pas na verkregen vonnis worden verrekend met de geïncasseerde somma. Er is geen titel tot verhaal richting de schuldenaar. Ook zaken die voor of hangende de zitting worden afgedaan, worden bezwaard met afwikkelingskosten. Genoemde kosten zijn aldus voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6. overige kosten:

Overige kosten bestaan uit te maken kosten die betrekking hebben op verificatie van verhaal, onderzoek naar woon- of verblijfplaats of andere externe te maken kosten. Daarbij valt onder meer te denken aan kosten van:

- verhaalsrapport(verificatie van verhaal)
- leges bevolkingsregister
- leges handelsregister
- leges kadaster
- kosten DBR (Digitaal Beslagregister)
- anderszins.

De overige kosten worden in de praktijk veelal aangeduid als crediteurskosten. Overigens is op uitgebreide grondslag de vermogensschade aannemelijk te maken. Mogelijkheden tot verhaal zijn niet uitgesloten.

Alle in dit verslag genoemde bedragen zijn onder voorbehoud en exclusief btw, met uitzondering van het griffierecht en het door de rechtbank geliquideerde salaris-gemachtigde.