Incassokosten

Bureau Breij B.V.

Wij incasseren niet voor niets, want:

incassozaken worden afgewerkt op basis van de op debiteur verhaalbare kosten van buitengerechtelijke invordering. De soms hoge kosten worden u bespaard. De incassokosten bedragen 15% van de invordering. De ter fine van incasso gegeven vordering wordt bij de eerste aanschrijving verhoogd met de aan de incasso verbonden kosten, onverminderd de aanspraak op vergoeding van bedongen boete en bij gebreke daarvan de wettelijke (handels)rente.

Bij geslaagde incasso van de hoofdsom (de sec vordering) ontvangt de opdrachtgever onverwijld afdracht van het toekomende bedrag. De incasso-bemoeiingen worden dan voortgezet tot verhaal van de incassokosten, boete of rente.

Incassotrajecten en kosten zijn er op gericht om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen binnen een kort tijdsbestek. Van elke ontwikkeling wordt de opdrachtgever op de hoogte gesteld. Op verzoek wordt een rapportage verzorgd, waarbij tevens een indicatie wordt gegeven over de status van het incassodossier. De repeterende opdrachtgever heeft de mogelijkheid van 24/7 inzage via onze Portal.

Op de inhoud, totstandkoming en nakoming van al onze transacties, waaronder een (incasso)opdracht, zijn de algemene voorwaarden van Bureau Breij B.V., versie januari 2015, van toepassing, welke tevens zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Behoudens andersluidende afspraken, betaalt de opdrachtgever geen kosten anders dan ter nadere verrekening (voorschotnota in verband met te maken proces- en executiekosten). Geïncasseerde bedragen worden zo snel mogelijk ten behoeve van de opdrachtgever afgedragen.

Verrekening van kosten is niet onze handelwijze.