Doelstelling.

Bureau Breij B.V.

Huurincasso C.O.G. De doelstellingvan Bureau Breij is om als belangenbehartiger op te treden in en buiten rechte voor en namens vastgoedfondsen, institutionele beleggers en verhuurders in onroerende zaken.

-  advies, begeleiding, incasso en iedere andere vorm van zaakwaarneming en/of belangenbehartiging zowel in als buiten rechte op het gebied van commercieel- en niet commercieel onroerende huurzaken uit naam van institutionele beleggers, pensioenfondsen, verhuurders en diens beheerders als ook voor en namens crediteuren of derden in andere zaken en het voeren van gerechtelijke procedures voor en namens deze en andere (rechts)personen;
-  incasso van huurachterstanden in alle commercieel- en niet commercieel onroerende huurzaken en incasso van op geld waardeerbare zaken in deze of afgeleide zaken;
-  in samenspraak met de opdrachtgever in behandeling te nemen zaken;

Bureau Breij verzorgt onder meer de incasso van huurvorderingen van commercieel onroerende huurzaken, teneinde hogere netto huuropbrengsten te verwezenlijken. Huurincasso bij C.O.G is onze specialiteit. Bureau Breij streeft ernaar om in samenspraak met haar opdrachtgever tot een zo goed mogelijk resultaat te geraken.

Hiertoe is een brede kennis van het huur- en huurprocesrecht, en van aanverwante rechtsgebieden (denk aan: rechtspersonenrecht, faillissementsrecht, executie- en beslagrecht), een niet te ontbreken schakel voor succes.

Behalve als incasso-intermedium, is Bureau Breij tevens uw gesprekspartner bij ingewikkelde civiel rechtelijke aangelegenheden. In huur(recht)zaken is Bureau Breij uw zaakwaarnemer bij uitstek. De ervaring leert dat een gedegen juridische begeleiding, veel problemen kan voorkomen.

Waar nodig kan Bureau Breij u bijstaan in een gerechtelijke procedure; als eisende partij maar ook als gedaagde partij.

Opdrachtgevers van Bureau Breij: beheerders, makelaars, institutionele beleggers, In huurincasso- en aanverwante zaken staat Bureau Breij graag tot uw beschikking. Ons devies: kwaliteit, accuratesse, samenwerking, snelheid, openheid en eerlijkheid. Alles in het belang van onze opdrachtgever.