Algemene voorwaarden

Bureau Breij B.V.

Deze algemene bepalingen laten onverlet de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen. Algemene bepalingen of leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever missen toepassing, althans de bepalingen in deze voorwaarden hebben voorrang boven de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden.

Afwijkende bedingen

Van deze voorwaarden en bepalingen van opdrachtnemer afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Geen (ver)plicht(ing) tot aanvaarding van opdracht

Opdrachtnemer heeft het recht om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren of, na eerst in behandeling te hebben genomen, retour te zenden. Opdrachtnemer kan nimmer tot acceptatie of blijvende acceptatie worden verplicht van de uit de opdracht bedoelde werkzaamheden. De uitwerking hiervan is genoemd in artikel VI lid 3.

Artikel 7: 400 BW

1. De overeenkomst van opdracht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer (Bureau Breij B.V.), zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

2. De artikelen 401-412 zijn, onverminderd artikel 413, van toepassing, tenzij iets anders voortvloeit uit de wet, de inhoud of aard van de overeenkomst van opdracht of van een andere rechtshandeling, of de gewoonte.

I. Doelstelling

- advies, begeleiding, incasso en iedere andere vorm van zaakwaarneming en/of belangenbehartiging zowel in als buiten rechte op het gebied van commercieel- en niet commercieel onroerende huurzaken uit naam van institutionele beleggers, pensioenfondsen, verhuurders en diens beheerders als ook voor en namens crediteuren of derden in andere zaken en het voeren van gerechtelijke procedures voor en namens deze en andere (rechts)personen;
- incasso van huurachterstanden in alle commercieel- en niet commercieel onroerende huurzaken en incasso van op geld waardeerbare zaken in deze of afgeleide zaken;
-  incasso van handelsvorderingen en incasso van op geld waardeerbare zaken in deze of afgeleide zaken;
- in samenspraak met de opdrachtgever in behandeling te nemen zaken;

Uitvoering van werkzaamheden

Ter verwezenlijking van de doelstelling, beoogd op een zo goed mogelijk (incasso-) resultaat, staat het de opdrachtnemer vrij om binnen de (incasso-) opdracht te handelen naar bewind van zaken. Het aangaan van een afbetalingsregeling of het weigeren daarvan, het treffen van een schikking of het weigeren daarvan staat ter vrije keuze van de opdrachtnemer, met uitzondering van een schikking op de hoofdsom, tenzij het gaat om een uitstel van betaling of gespreide betaling. Binnen de (incasso-) opdracht worden er geen afspraken of regelingen getroffen door de opdrachtgever anders dan via tussenkomst van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever zelf afspraken maakt, kan de opdrachtnemer afrekenen op basis van (incasso-)resultaat. Onafhankelijk van de nakoming van de regeling is de opdrachtgever dan gehouden om de (incassokosten)nota van en aan de opdrachtnemer te voldoen.

II. Begrippen

1. Degene die als gevolmachtigde optreedt namens een derde wordt door de opdrachtnemer aanvaard en ingevoerd als feitelijk opdrachtgever, namens de derde (principaal of volmachtgever). De naam van de principaal/volmachtgever wordt opgenomen als eindverantwoordelijke. Correspondentie, in elke vorm (schrift, fax of E-mail), geschiedt altijd met de feitelijk opdrachtgever, gelijk afwikkeling respectievelijk declaratie in een bepaalde zaak uitsluitend geschiedt richting de feitelijk opdrachtgever, doch voor verantwoordelijkheid van de principaal/volmachtgever, als volgt:

(voorschot)nota voor:
naam principaal/volmachtgever
P/a feitelijk opdrachtgever/gevolmachtigde
Postadres van de feitelijk opdrachtgever
Postcode en postplaats van de feitelijk opdrachtgever

2. In huur(incasso)zaken is de principaal/volmachtgever (veelal) gelijk te stellen aan de verhuurder/eigenaar van de onderwerpelijke onroerende zaak en is de feitelijk opdrachtgever de beheerder, makelaar of tussenpersoon van de principaal/volmachtgever.

3a. opdrachtnemer: Bureau Breij B.V., het kantoor, de organisatie van opdrachtnemer, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

3b. feitelijk opdrachtgever: hij die namens een derde (krachtens volmacht) de opdracht geeft aan opdrachtnemer.

3c. opdrachtgever: de principaal/volmachtgever van de feitelijk opdrachtgever en hij die voor zichzelf, of krachtens lastgeving (voor een derde doch op naam van zichzelf), de opdracht geeft aan opdrachtnemer.

3d. in deze algemene bepalingen wordt veel gemakshalve gesproken over: opdrachtnemer (Bureau Breij B.V.) en opdrachtgever. Het juridische onderscheid blijkt uit de incasso-opdracht.

4. het kantoor: de organisatie van opdrachtnemer.

5. professionele incasseerder: de organisatie van opdrachtnemer.

6. schuldenaar: de debiteur, de wederpartij van de opdrachtgever.

III. Opdrachten, behandeling van zaken en aansprakelijkheid

1. Alle opdrachten betreffende advies, begeleiding, incasso of anderszins, worden geacht in behandeling te zijn genomen na ontvangst bij de opdrachtnemer. De opdrachtgever ontvangt onverwijld, althans direct na het invoeren in het administratiesysteem, een op schrift gestelde opdrachtbevestiging.

2.Opdrachtgever is aan opdrachtnemer verschuldigd de kosten die zijn verbonden aan het behandelen van iedere zaak en/of aangelegenheid. Indien een bepaald verzoek betrekking heeft op werkzaamheden aangaande een aaneengesloten periode van meerdere werkweken (werkopdracht), dan staat het de opdrachtnemer vrij om maandelijks te declareren, of zoveel eerder als de opdrachtnemer zulks nodig acht.

3. Aan opdrachtnemer gerichte verzoeken tot het (doen) in behandeling nemen van een bepaalde zaak, wordt per zaak en aldus per dossier gedeclareerd. Elk verzoek, behoudens nadere afspraak, wordt in behandeling genomen onder een zaaknaam en een daaraan gekoppeld zaaknummer (dossiernummer). De essentialia van de incasso-opdracht worden altijd gemeld in de op schrift gestelde opdrachtbevestiging.

4. Indien een gedaan verzoek meerdere aspecten gaat vertonen dan oorspronkelijk de bedoeling was, staat het de opdrachtnemer vrij een splitsing te maken van zaken en/of zaaknamen en aldus een opsplitsing te maken naar diverse zaaknummers (dossiernummers). Dan zal behandeling en declaratie geschieden per afgeleide zaak en het daaraan gegeven zaaknummer. Opdrachtgever ontvangt van afgeleide zaken een op schrift gestelde (nadere) opdrachtbevestiging, voorzien van een daaraan gekoppeld zaaknummer of subnummer.

5. Iedere aan opdrachtnemer te verstrekken opdracht leidt tot een inspanningsverplichting, (uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis). Opdrachtnemer heeft met betrekking tot het voorgenomen welslagen van de (incasso)opdracht eveneens een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan dus nimmer aansprakelijk zijn voor een eventueel nadelig incassoresultaat of voor een slechte afloop van een juridische procedure, in of buiten rechte. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

6. In het kader van aan opdrachtnemer verstrekte opdrachten die een termijn behelzen gelden als richttermijnen (uitdrukkelijk geen overeengekomen fatale termijnen).

7. Opdrachtnemer neemt de bij de opdracht verstrekte of aangeleverde informatie, gegevens en documenten aan als juist, volledig en betrouwbaar, ook indien deze van derden afkomstig zijn namens opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens de opdrachtgever in bewerking (doen) nemen en incasseren of doen incasseren van door de opdrachtgever aangeboden (incasso)vorderingen of afgeleide vorderingen.

8. Alle kosten die opdrachtnemer binnen de verstrekte opdracht maakt of kosten en/of boeten die aan opdrachtnemer in rekening worden gebracht door derden, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Deze kosten komen voor directe doorbelasting in aanmerking richting opdrachtgever, daaronder begrepen:

- incassokosten;
- dossier-, portie-, administratie-, en telefoonkosten;
- kosten van advocaten;
- leges- en kadasterkosten;
- deurwaarderkosten, waaronder diens afwikkelingskosten en diens incassokosten;
- alle aan derden voorgeschoten bedragen;
- proces-, executiekosten- en nasalaris;
- nakosten;
- kosten van (preventieve)bestuursdwang en daarvan afgeleide kosten of boeten;
- verbeurde dwangsommen, opgelegd krachtens uitgeoefende bestuursdwang;
- dit alles een zaak of een afgeleide zaak betreffende en telkens per zaak.

Advocaatbijstand en te maken kosten

9. Het staat opdrachtnemer vrij om namens en voor rekening en risico van de opdrachtgever advocaatbijstand in te roepen, voor het geval een bepaalde zaak daartoe aanleiding geeft of indien dat in de gegeven situatie is gewenst, zulks naar eigen inzicht en beoordeling van opdrachtnemer. Het staat opdrachtnemer dus vrij om namens opdrachtgever bij processuele handelingen, zoals een comparitie of getuigenverhoor, een beroep te doen op de met haar in samenwerkingsverband aangewezen advocaat, zulks met recht van vervanging. Tevens valt te denken aan het inroepen van advocaatbijstand bij overschrijding van de competentiegrens van de sector kanton ofwel (handels)vorderingen van meer dan € 25.000,00 en niet-huurzaak gerelateerde zaken, kort geding, executiegeschil, conservatoire beslagmaatregelen, hoger beroep e.d.

10. Opdrachtnemer zal namens opdrachtgever een dusdanige in lid 9 bedoelde opdracht verstrekken als gevolmachtigde van de opdrachtgever, aldus dat de namens haar ingeschakelde advocaat alle te maken kosten rechtstreeks zal declareren aan de opdrachtgever van opdrachtnemer. Opdrachtgever en de namens haar ingeschakelde advocaat staan dan met elkaar in rechtsverhouding.

11. Voor het geval opdrachtnemer door de advocaat wordt belast, is opdrachtgever gehouden om de onderliggende kosten terstond aan opdrachtnemer te vergoeden. Opdrachtnemer zal de kosten van de advocaat gespecificeerd aan opdrachtgever doorbelasten door middel van een nota (factuur), onder het tonen van bewijs van gemaakte kosten (kopie nota van de advocaat).

IV. Tarieven civiel

1. De opdrachtnemer brengt in rekening aan opdrachtgever de kosten van juridische bijstand, dan wel iedere andere vorm van zaakwaarneming.

2. Speelt de incasso van een verstrekte opdracht een ondergeschikte rol, staat de incassohonorering in geen enkele verhouding tot de verrichte werkzaamheden of is er niet geïncasseerd, dan wordt een uurtarief in rekening gebracht variërend van € 131,00 tot € 225,00, afgezet tegen de verrichtte werkzaamheden, afgezet tegen de aard, zwaarte en moeilijkheidsgraad van de zaak. De wijze van tarifering staat uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer.

3. Het uurtarief in een zaak, niet incasso gerelateerd, met een als relatief eenvoudig te schetsen casus bedraagt: € 131,00 tot € 200,00. Standaard geldt een uurtarief van € 131,00. De wijze van tarifering en het karakter van de zaak staat uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer.

4. Het uurtarief voor alle andere zaken, niet incasso gerelateerd, bedraagt naar gelang van het belang en rekening houdende met de moeilijkheidsgraad: € 131,00 tot € 225,00. Standaard geldt een uurtarief van € 131,00. Of sprake is van een zaak bedoeld in dit artikellid is ter beoordeling aan opdrachtnemer.

5. Opdrachtnemer kan ondertekening verlangen van de onderliggende bereikte overeenstemming, alvorens enige werkzaamheden te verrichten of aan te vangen. De enkele toezending van de opdrachtbevestiging aan opdrachtgever doet echter bevestigen dat de prijsstelling tussen partijen is overeengekomen.

6. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen of de uitdrukkling daarvan zijn exclusief btw en exclusief de kosten genoemd in artikel III.8., welke kosten op voorhand niet zijn te specificeren.

7. Voor alle in dit artikel genoemde bedragen geldt een voorbehoud van prijswijziging. Hieromtrent ontvangt opdrachtgever schriftelijk bericht van opdrachtnemer of blijkt de tarifering bij de declaratie.

8. Een werkopdracht is mogelijk voor een bepaalde, vooraf afgesproken, prijs (fixatie van kosten), met behoud van mogelijkheid om maandelijks te declareren aan opdrachtgever. Een afgesproken prijs is altijd exclusief de kosten genoemd in artikel III.8, welke kosten op voorhand niet zijn te specificeren.

V. Incasso-opdracht, incasso-, proces- en executiekosten

1. De incassokosten bedragen in alle gevallen 15% van de in te vorderen hoofdsom indien de invordering meer bedraagt dan € 2.500,00.

2. Het minimum incassotarief bedraagt:

€ 37,00 tot een inschuld van € 250,00
€ 75,00 tot een inschuld van € 500,00
€ 150,00 tot een inschuld van € 1.250,00
€ 300,00 tot een inschuld van € 2.500,00

3. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer verschuldigd de kosten van buitengerechtelijke invordering (de incassokosten), zodra door of namens opdrachtnemer, dan wel nadat de vordering ter fine van incasso in handen is gesteld van opdrachtnemer, daadwerkelijk bedragen zijn ontvangen respectievelijk zijn geïncasseerd. Voor belang van de verschuldigdheid van incassokosten is het tijdstip van bijschrijving van de ter fine van incasso gegeven vordering.

4. Incassokosten zijn in de regel te beschouwen als op de schuldenaar verhaalbare kosten van buitengerechtelijke invordering. Indien buiten rechte geen betaling volgt, ondanks aanmaningen, zal de vordering (de hoofdsom) alsmede de vordering ten titel van incassokosten, alsmede verschuldigde (handels)rente of bedongen boete in rechte worden veiliggesteld. Deze procedure wordt gevoerd uit naam van de feitelijk opdrachtgever of uit naam van principaal indien er sprake is van volmacht. In huurzaken zal dit zijn de juridische eigenaar/verhuurder van de onroerende zaak, behoudens indien de huurovereenkomst melding maakt van een andere met naam en toenaam genoemde verhuurder (bijvoorbeeld krachtens lastgeving).

5. Indien de opdrachtgever geen gerechtelijke procedure wenst tot verhaal van incassokosten, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.

6. Op niet geïncasseerde bedragen drukken geen incassokosten, behoudens indien de vordering ter zake hoofdsom inclusief incassokosten in rechte is veiliggesteld door middel van een voor tenuitvoerlegging vatbare titel (vonnis). Indien na verkregen vonnis de vordering niet wordt voldaan en de incassokosten eveneens onbetaald blijven, zal de zaak tussentijds en/of definitief worden afgerekend, indien jegens de schuldenaar geen verhaalmogelijkheden aanwezig zijn. De verschuldigde incassokosten worden bij gebreke van verhaalsmogelijkheden ten opzichte van de hoofdsom in redelijkheid en billijkheid, onder voorbehoud van rechten tot betaalbaarstelling van de volledige incassokosten, in rekening gebracht aan opdrachtgever conform het uurtarief, zoals weergegeven in artikel IV lid 2, exclusief de kosten genoemd in artikel III.8.

7. De proces- en executiekosten komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Onder proceskosten wordt mede verstaan: dagvaardingskosten, griffierecht (vastrecht), reis- en verblijfkosten, eventuele verschotten en het salarisgemachtigde (kortom: alle juridische kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan de gerechtelijke procedure). Bedoelde kosten zijn variabel. Voor berekening van het salaris wordt aansluiting gezocht bij het bepaalde in artikel IV, 1 t/m 4 of vindt berekening plaats in overeenstemming met geliquideerde tarieven, zijnde de tarieven die gewoonlijk door de rechter worden toegewezen. In dat geval wordt het puntenstelsel gevolgd van salarissen in rolzaken, sector kanton en/of sector civiel (de laatstelijk geldende tarieven), afhankelijk van de onderliggende werkzaamheden en competentie van de rechtbank. Executiekosten zijn alle kosten welke rechtstreeks verband houden met de tenuitvoerlegging van het vonnis.

8. Worden door de rechtbank de jegens de schuldenaar geclaimde incassokosten, als verlegd financieel risico ten titel van vermogensschade, afgewezen of sterk gemitigeerd, laat dat onverlet de verschuldigdheid van deze incassokosten door opdrachtgever aan opdrachtnemer, behoudens indien afwijzing is te wijten aan ondeskundig optreden van opdrachtnemer. Deze toerekenbare tekortkoming zal onmiskenbaar en ontegenzeglijk moeten blijken uit de inhoud van het desbetreffende vonnis. Afwijzing c.q. ontzegging of mitigering (matiging) kan niet worden toegerekend aan de opdrachtnemer door omstandigheden die buiten haar toedoen zijn ontstaan. Zo is het eigen incassokostenbeding van de opdrachtgever in de rechtsverhouding opdrachtgever-schuldenaar (huurder) in het door hem gehanteerde huurcontract of algemene bepalingen niet leidend en ook niet bindend binnen de rechtsverhouding opdrachtgever-opdrachtnemer.

Bij afwijzing c.q. ontzegging van de incassokosten en bij mitigering, kan opdrachtnemer in overeenstemming met het gestelde in lid 6, laatste volzin, handelen, tenzij er al daadwerkelijk is geïncasseerd. Bij incassoresultaat is de incassoprovisie (de incassokosten) door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd. Het staat de opdrachtnemer vrij om geïncasseerde rente en/ of geïncasseerde boeten te compenseren met de geheel of gedeeltelijk (door de rechter) ontzegde of gematighde incassokosten, met de niet verhaalde incassokosten en/of met de niet te verhalen incassokosten. Een door opdrachtgever met de schuldenaar toegepaste schikking brengt hierin geen verandering.

Retentie

9. Zolang de verschuldigde incassokosten, de proces- en executie kosten, onverminderd overig gemaakte kosten en onverminderd het bepaalde in lid 8, niet zijn voldaan (door opdrachtgever of door middel van verhaal jegens de schuldenaar), terwijl hiertoe een voor tenuitvoerlegging vatbare titel voorhanden is, blijft opdrachtnemer houder van de grosse van het desbetreffende vonnis, tot het moment dat alle krachtens vonnis verschuldigde kosten en gemaakte executiekosten zijn voldaan respectievelijk aan opdrachtnemer zijn vergoed. Immers, opdrachtnemer is jegens derden aansprakelijk voor namens opdrachtgever gemaakte (voorgefinancierde) kosten.

Opschorting werkzaamheden

10. Indien opdrachtgever met betaling van wat door hem verschuldigd is in verzuim verkeert, heeft opdrachtnemer het recht werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten of te staken. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die opdrachtgever of diens principaal lijdt ten gevolge van de opschorting of staking als hiervoor gemeld.

Betaling van de inschuld

11. Indien betaling van de ter fine van incasso gegeven hoofdsom (inschuld), dus na of naar aanleiding van de sommatiebrief van opdrachtnemer, geheel of gedeeltelijk is voldaan of indien betaling alsnog tussen opdrachtgever en diens schuldenaar wordt vereffend, geheel, gedeeltelijk of door een schikking tegen finale kwijting, al dan niet op termijn of via een minnelijke regeling (afbetalingsregeling), is opdrachtgever de incassocourtage van 15% (artikel V lid 1) of de minimum incassokosten (artikel V lid 2) aan opdrachtnemer verschuldigd. Opdrachtnemer is gerechtigd om de incassokosten-nota aan de opdrachtgever te presenteren, gelijk de opdrachtgever tot betaling gehouden is. Intrekking van de incasso-opdracht ontheft de opdrachtgever niet tot betaalbaarstelling van de incassokosten.

Reden: door het enkele inschakelen van de professionele incasseerder heeft de opdrachtgever snelle betaling van de inschuld verkregen of is betaling, geheel of gedeeltelijk, en al dan niet door middel van een afbetalingsregeling, in het vooruitzicht gesteld. Voor de aan deze actie verbonden kosten van buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever de afgesproken incassoprovisie aan de opdrachtnemer verschuldigd, drukkende op de ter fine van incasso gegeven inschuld.

12. Indien de betaling van de ter fine van incasso gegeven vordering en het tijdstip van het verstrekken van de incasso-opdracht elkaar op duidelijk herkenbare gronden hebben gekruist (de betalingsopdracht door de schuldenaar is onmiskenbaar reeds vóór het tijdstip van de inschakeling van de opdrachtnemer overgemaakt), is intrekking van de incasso-opdracht zonder incassokostenvergoeding mogelijk. In voorkomende gevallen gaat opdrachtnemer er van uit dat geacht wordt dat de incasso-opdracht als niet verleend dient te worden beschouwd. Indien de op schrift gestelde opdrachtbevestiging inmiddels aan opdrachtgever is bevestigd, zijn door de opdrachtgever kosten verschuldigd voor het aanleggen van het dossier. Deze kosten bedragen € 35,00 per ingevoerde zaak en het daaraan gerelateerde zaaknummer.

13. Opdrachtnemer kan aan opdrachtgever een bewijs vragen waaruit het tijdstip van bijschrijving blijkt van de ter fine van incasso gegeven vordering. Met betrekking tot een na inschakeling van de opdrachtnemer gerealiseerde betaling per spoedoverboeking of via telebanking, geldt het bepaalde in lid 11 (betaling van de inschuld), met aantekening dat de door de opdrachtgever te betalen incassokosten separaat kunnen worden verhaald op de schuldenaar.

14. Indien de opdrachtnemer incassowerkzaamheden heeft ontplooid en de opdrachtgever besluit op enig moment geen verdere kosten (meer) te riskeren, en daarmee de incasso-opdracht wenst te beëindigen, beëindigt of intrekt, is opdrachtnemer gehouden de tot dan toe gemaakte kosten aan opdrachtnemer te vergoeden. Indien onder druk van de incassowerkzaamheden alsnog gehele of gedeeltelijke betaling wordt verkregen, geldt het bepaalde in artikel 11 (betaling van de inschuld).

15. In elk van de onder artikel V genoemde gevallen kan de opdrachtnemer, geheel onverplicht, jegens opdrachtgever aansluiting zoeken bij de uitkomst van een afwijkend (incasso)tarief, waaronder mede te verstaan het (voorheen geldende) incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA) of opdrachtnemer kan met opdrachtgever afrekenen aan de hand van Rapport Voorwerk II (de kantonstaffel, bedragen en tarieven per 1 februari 2010) of onder toepassing van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (de wettelijk genormeerde incassokosten). Ook kan opdrachtgever op basis van deze of andere bestaande incassotarieven declareren, al dan niet voorzien van een (redelijkheids)toeslag.

VI. overige aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden of te lijden (vermogens)schade noch is opdrachtnemer aan te spreken voor enige andere vorm van schade in welke vorm dan ook, waaronder mede te verstaan een door de rechtbank ontzegde vordering. Vertraging in de voortgang van een in behandeling genomen zaak en eventuele afgeleide zaken, komt in alle gevallen voor rekening en risico van opdrachtgever. Vertraging door toedoen van derden, waartoe onder meer behoren: deurwaarders, advocaten, opdrachtgever, overheidsinstellingen, rechtbanken, kan niet worden tegengeworpen aan opdrachtnemer. Nodeloos gemaakte kosten die zijn ontstaan door het aanleveren van foute en/of onjuiste gegevens door opdrachtgever, kunnen niet binnen risicosfeer van opdrachtnemer worden gebracht. In de regel komen alle namens de opdrachtgever gemaakte kosten voor zijn of haar rekening en risico.

2. Opdrachtnemer aanvaardt ter zake ook geen aansprakelijkheid van de volmachtgever of lastgever van de feitelijk opdrachtgever. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

Beëindiging, opzegging, staken van werkzaamheden, aansprakelijkheid

3. Opdrachtnemer heeft de bevoegdheid om te allen tijde, en naar eigen inzicht en beoordeling, een in behandeling genomen zaak en/of diens afgeleide zaken niet verder te behandelen respectievelijk de aangevangen werkzaamheden te staken, of zich als gemachtigde in een aangevangen gerechtelijke procedure te onttrekken. De tot op dat moment gemaakte kosten komen voor rekening en risico van opdrachtgever. In dit verband geldt het bepaalde in artikel III.8, artikel IV, artikel V, in het bijzonder artikel 11 t/m 14, zulks met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid.

4. Opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde beëindigen, opzeggen of intrekken. Het bepaalde in artikel III.8, artikel IV, artikel V, in het bijzonder artikel 9, 11 t/m 14 blijft evenwel van kracht. De opdrachtgever komt geen tussentijds recht toe tot het doen van een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, indien de wijziging van enig bedrag of tarief een gevolg is van een overheidsmaatregel.

5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enigerlei vorm van bedrijfsschade of gevolgschade die opdrachtgever en/of diens principaal lijdt of zal lijden. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

6. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor, medewerkers en bestuurders daaronder begrepen, voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte en door opdrachtnemer aanvaarde opdracht, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor wordt uitgekeerd.

7. Het kantoor is voor eventuele tekortkomingen van de namens opdrachtgever in te schakelen derden (waaronder: deurwaarder, advocaten e.d.) niet aansprakelijk. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

8. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor, medewerkers en bestuurders daaronder begrepen, aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor van opdrachtnemer of namens opdrachtgever ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte telecommunicatie- en computer apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken daaronder begrepen of te verstaan in de meest ruime zin van het woord. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting tot behoud en onderhoud van een goede organisatie, waaronder die van computer en computergebruik. Een defect aan het computersysteem of een defect aan afgeleide zaken (internet, post, telefoon, fax) kan niet leiden tot enige schadevergoedingsplicht; ook niet indien opdrachtgever daardoor schade lijdt. Elke vorm van aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

VII. Betaling van gedeclareerde bedragen/ boete / btw

1. Het staat opdrachtnemer vrij om de opdrachtgever te belasten met een voorschotnota of (door)belasting van de zogeheten Out of Pocketkosten van de deurwaarder. Betaling van de gepresenteerde (voorschot)nota dient te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van die nota, tenzij afwijkend is bepaald op de nota of in een begeleidende mededeling anderszins is omschreven. De betalingstermijn van een nota ten titel van Out of Pocketkosten luidt: omgaand. In elk van de gevallen gaat het om een fataal overeengekomen betalingstermijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning daaraan vooraf behoeft te gaan. Vanaf het tijdstip van verzuim wordt boete in rekening gebracht van 2% per maand, met een minimum van € 250,00 per maand, een gedeelte van een maand voor een volledige maand rekenende, gerekend tot aan de dag van algehele voldoening. De boete is gesteld op de enkele vertraging. De boete dient als prikkel tot het doen van een tijdige betaling.De boete is verschuldigd naast schadevergoeding op grond van de wet, bestaande uit de wettelijke rente (opdrachtgever-consument) of de wettelijke handelsrente (opdrachtgever-niet-consument). Er wordt hiermee afgeweken van de wet aldus dat naast de boete tevens aanspraak wordt gemaakt op de wettelijke schadevergoeding op grond van de wet.

2. Klachten over de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen binnen veertien dagen na factuurdatum schriftelijk en met redenen omkleed aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting om de (voorschot)nota tijdig en volledig te voldoen. Indien binnen gestelde termijn geen schriftelijke klacht is ontvangen, wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de door opdrachtnemer verzonden (voorschot)nota en kan in en buiten rechte door de opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan op de klacht of op de onjuistheid van de (voorschot)nota.

3. In geval opdrachtnemer buitengerechtelijke invorderingskosten moet maken tot verhaal van haar vordering, zijn deze kosten voor rekening en risico van opdrachtgever.

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, verzuim bij opdrachtgever

4. Voor zover de opdrachtgever is een rechtspersoon of handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6: 96 lid 5 BW en daarmee in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld (gefixeerd) op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 40,00 voor iedere geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten nota of voorschotnota, en onverminderd de aanspraak op bedongen boete, naast schadevergoeding op grond van de wet.

5. De opdrachtgever is gehouden tot voldoening van de gepresenteerde nota of voorschotnota. Opdrachtnemer is gerechtigd betaalbaarstelling van de principaal te verlangen, zodra de feitelijk opdrachtgever namens zijn principaal met betaling in gebreke is of indien de feitelijk opdrachtgever door toedoen van de principaal niet kan presteren namens zijn principaal. Opdracht bij volmacht maakt dat de volmachtgever aansprakelijk is tot betaling van gepresenteerde nota of voorschotnota.

6. Alle betalingen die opdrachtgever aan opdrachtnemer moet voldoen, zullen geschieden zonder enige vorm van verrekening, inhouding, korting, compensatie, opschorting of enige (andere) vorm van schuldvergelijking.

7. Alle in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen en overige in rekening te brengen bedragen, zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting, met uitzondering van de boete (lid 1) en tenzij er sprake is van onbelaste kosten of doorbelasting van onbelaste kosten (bijvoorbeeld: griffierecht).

8. Opdrachtnemer plaatst alle afgesloten zaken in een extern archief. Indien lichting door of namens opdrachtgever wordt verlangd of indien lichting uit het archief daartoe noodzaakt, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van € 50,00 per handeling.

VIII. Slotbepalingen

1. Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd de nakoming van haar verplichting op te schorten, totdat opdrachtgever zijn (betalings)verplichting(en) uit de overeenkomst is nagekomen, dan wel daartoe ten behoeve van opdrachtnemer voldoende vervangende zekerheid heeft gesteld.

2. Opdrachtnemer behoudt zicht het recht voor om wijzigingen, aanpassingen en/of veranderingen aan te brengen in deze algemene bepalingen, in het bijzonder indien gewijzigde omstandigheden met betrekking tot de door opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of indien vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft. Op de website van opdrachtnemer zijn altijd de geldende algemene voorwaarden in te zien. De op de website getoonde algemene voorwaarden zijn bindend en leidend.

3. Een eventueel in deze voorwaarden voorkomend nietig beding of vernietigbaar beding, dient in de plaats te worden gelezen de daarvoor geldende wettelijke bepaling. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

4. Is de opdrachtgever woonachtig of gevestigd in het buitenland dan is Nederlands Recht van toepassing. In dat geval is er uitdrukkelijk forumkeuze bij de Nederlandse rechter, meer in het bijzonder bij de rechtbank Amsterdam, afdeling kanton of afdeling civiel, afhankelijk van de aard of de hoogte van de vordering.

5. De opdrachtgever is verplicht alle in het kader van de opdracht door opdrachtnemer aan hem verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

6. Geschillen die voortvloeien uit de incasso-opdracht, mede gegrond op de inhoud en/of uitleg van deze bepalingen, waaronder een vordering, worden ter beslechting voorgelegd aan de absoluut en relatief bevoegde rechter, met uitzondering indien het gaat om forumkeuze zoals bedoeld in lid 4.

7. Alle in deze algemene bepalingen genoemde bedragen, waaronder de incassokosten en het met het incassopercentage corresponderende incassobedrag, zijn uitgedrukt exclusief btw, met uitzondering van griffierecht.

IX. Inwerkingtreding

1. Deze algemene bepalingen zijn van kracht vanaf 1 januari 2015.