Aanmaning bij woonruimte, structurele wanprestatie

 

 

 

Geachte huurrelatie,

U huurt van ons woonruimte. Er is andermaal een uit de huurovereenkomst voortvloeiende achterstand geconstateerd van een (samengesteld) bedrag van €

De vordering is, voor zover nodig, gespecificeerd conform bijgevoegde specificatie of blijkt uit de hieronder verstrekte opgave.Meerdere malen is gebleken dat uw betalingsgedrag niet overeenkomt met wat er in de huurovereenkomst is vastgelegd: vóór of op iedere 1e van de overeengekomen betalingstermijn. Door het overschrijden van de overeengekomen fatale betalingstermijn per iedere 1e van de maand, bij vooruitbetaling, verkeert u van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daaraan vooraf behoeft te gaan.

U wordt in de gelegenheid gesteld om de volledige achterstand te voldoen. Een uitgestelde betaling of een regeling wordt niet toegestaan. De uiterste termijn van bijschrijving wordt gesteld vóór of op 16.00u. van de navolgende datum:

tot zover de inhoud op pagina 1

vervolg van de inhoud op pagina 2

 

Het tijdstip van bijschrijving is daarbij van belang. Het bedrag moet worden betaald door bijschrijving op het onderstaande rekeningnummer:

Bij gebreke van tijdige betaling wordt de vordering uit handen gegeven, met instructie om rechtsmaatregelen te treffen. Er wordt dus gekozen voor direct rechtsgevolg. Gelet op de gekozen wijze van aanmaning kan er geen aanspraak worden gemaakt op incassokosten, maar zijn wel de regels van de proceskosten van toepassing. De reden dat er, bij uitblijven van betaling, geen incassokosten kunnen worden geclaimd is gelegen in de omstandigheid dat het om woonruimte gaat en er wordt gekozen om u geen kosteloze 14-dagen aanmaningsbrief te zenden (er is dan niet voldaan aan de regels van Besluit BIK). Dit maakt dat de onderhavige aanmaning direct toeziet op rechtsgevolg.

Afwijkend betalingsgedrag, anders dan bij vooruitbetaling, wordt niet geaccepteerd. Langs deze weg wordt u tevens aangemaand om bij de eerstvolgende huurbetaling weer volledig en bij vooruitbetaling te (gaan) presteren en zo vervolgens bij voortduring.

Blijft structurele nakoming uit, zal in rechte worden gevorderd ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde, gegrond op uw stelselmatige en herhaalde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (structurele wanbetaling).

In vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, onder voorbehoud van rechten en weren, in afwachting,

     

Print realisatie op advies
van onze online-jurist