Aanmaning bij bedrijfsruimte, structurele wanprestatie

 

 

 

Geachte huurrelatie,

U huurt van ons bedrijfsruimte. Er is andermaal een uit de huurovereenkomst voortvloeiende achterstand geconstateerd van een (samengesteld) bedrag van €

De vordering is, voor zover nodig, gespecificeerd conform bijgevoegde specificatie of blijkt uit de hieronder verstrekte opgave.


 

Meerdere malen is gebleken dat uw betalingsgedrag niet overeenkomt met wat er in de huurovereenkomst is vastgelegd: vóór of op iedere 1e van de overeengekomen betalingstermijn. Door het overschrijden van de overeengekomen fatale betalingstermijn per iedere 1e van de overeengekomen termijn, bij vooruitbetaling, verkeert u van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daaraan vooraf behoeft te gaan.

U wordt in de gelegenheid gesteld om de volledige achterstand te voldoen. Een uitgestelde betaling of een regeling wordt niet toegestaan. De uiterste termijn van bijschrijving wordt gesteld vóór of op 16.00u. van de navolgende datum:

tot zover de inhoud op pagina 1

vervolg van de inhoud op pagina 2
 

Het tijdstip van bijschrijving is daarbij van belang. Het bedrag moet worden betaald door bijschrijving op het onderstaande rekeningnummer:

Bij gebreke van tijdige betaling wordt de vordering uit handen gegeven. De contractueel bedongen incassokosten komen dan voor uw rekening, onverminderd de aanspraak op de bedongen boete of wettelijke handelsrente, te rekenen vanaf het tijdstip van ingetreden verzuim.

Afwijkend betalingsgedrag, anders dan bij vooruitbetaling, wordt niet geaccepteerd. Langs deze weg wordt u tevens aangemaand om bij de eerstvolgende huurbetaling weer volledig en bij vooruitbetaling te (gaan) presteren en zo vervolgens bij en bij voortduring.

Blijft structurele nakoming uit, zal in rechte worden gevorderd ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde, naast schadevergoeding, gegrond op uw stelselmatige en herhaalde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis (structurele wanbetaling).

In vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, onder voorbehoud van alle rechten en weren, in afwachting,

     

Print realisatie op advies
van onze online-jurist