Aanmaning bij overlast

 

 

 

Geachte huurrelatie,

U huurt van ons de hierboven genoemde onroerende zaak. Het gebruik daarvan is contractueel vastgelegd, naast een omschrijving van de bestemming.

Er is geconstateerd dat u het gehuurde niet gebruikt in overeenstemming met de daaraan volgens de huurovereenkomst gegeven bestemming. Uit verscheidene bronnen is vernomen dat u vanuit het door u gehuurde object overlast berokkent aan omwonenden, wijkbewoners en/of aan omliggende winkeliers, onder meer en in het bijzonder bestaande uit de navolgende handelingen, feiten of gebeurtenissen (niet limitatief en onder voorbehoud van wijzigingen of toevoegingen):


 

U overtreedt wat dat betreft de overlastbepalingen in de huurovereenkomst, mede onder verwijzing naar de van toepassing verklaarde algemene bepalingen. U schiet op meerdere onderdelen toerekenbaar tekort in de nakoming van een verbintenis. U bent als huurder tevens aansprakelijk voor de gedragingen van derden. De laatste klachten van de door u (of namens u) veroorzaakte overlast, in de meest ruime zin van het woord, zijn van zeer onlangs, en dateren overigens van de laatste maanden/weken en duren tot op de dag van vandaag onverminderd voort. In het huurdossier zijn diverse schriftelijke klaagbrieven over u en uw storende overlast veroorzakende activiteiten aanwezig.

Er is sprake van verzuim. De daaraan ten grondslag te leggen wanprestatie is, behoudens tegenbewijs, onomkeerbaar.

Met de situatie ter plaatse wordt geen genoegen genomen.

tot zover de inhoud op pagina 1

vervolg van de inhoud op pagina 2

 

U wordt gesommeerd om iedere vorm van overlast, ook indien daarbij derden zijn betrokken, met onmiddellijke ingang te staken c.q. te doen staken en aldus gestaakt te (doen) houden.

Bij de eerstvolgende klacht respectievelijk bij de eerstvolgende constatering van contractbreuk of onbetamelijk gedrag zal, gelet op de status van verzuim, in rechte worden gevorderd ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het gehuurde, naast schadevergoeding en de bedongen boete. Indien de overlast als zeer ernstig kan worden gekwalificeerd, zal de aangekondigde bodemprocedure vooraf worden gegaan met een ontruimingseis in kort geding.

In vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, onder voorbehoud van rechten en weren, in afwachting van uw stipte nakoming op grond van het onderliggende huurcontract,

     

Print realisatie op advies
van onze online-jurist