Geachte huurrelatie,

U huurt van ons bedrijfsruimte. Er is een uit de huurovereenkomst voortvloeiende achterstand geconstateerd van een (samengesteld) bedrag van €

De vordering is, voor zover nodig, gespecificeerd conform bijgevoegde specificatie of blijkt uit de hieronder verstrekte opgave.


 

Door het overschrijden van de overeengekomen fatale betalingstermijn per iedere 1e van de overeengekomen betalingstermijn, bij vooruitbetaling, verkeert u van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daaraan vooraf behoeft te gaan.

U wordt in de gelegenheid gesteld om de volledige achterstand te voldoen. Een uitgestelde betaling of een regeling wordt niet toegestaan. De uiterste termijn van bijschrijving wordt gesteld vóór of op 16.00u. van de navolgende datum:

Het tijdstip van bijschrijving is daarbij van belang. Het bedrag moet worden betaald door bijschrijving op het onderstaande rekeningnummer:

tot zover de inhoud op pagina 1

vervolg van de inhoud op pagina 2
 

Bij gebreke van tijdige betaling wordt de vordering uit handen gegeven. De contractueel bedongen incassokosten komen dan voor uw rekening, onverminderd de aanspraak op bedongen boete of de wettelijke handelsrente, te rekenen vanaf het tijdstip van ingetreden verzuim.

In vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, in afwachting,

     

Print realisatie op advies
van onze online-jurist