14 dagen aanmaningsbrief
bij woonruimte

 

 

 

Geachte huurrelatie,

€  

De vordering is, voor zover nodig, gespecificeerd conform bijgevoegde specificatie of blijkt uit de hieronder verstrekte opgave.


 

Door het overschrijden van de overeengekomen fatale betalingstermijn per iedere 1e van de maand, bij vooruitbetaling, verkeert u van rechtswege in verzuim, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daaraan vooraf behoeft te gaan.

Wij verzoeken u het openstaande bedrag binnen de wettelijke termijn veertien dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd te hebben overgemaakt op ons onderstaande rekeningnummer:

tot zover de inhoud op pagina 1

vervolg van de inhoud op pagina 2

 

Als wij het uitstaande saldo niet binnen de gestelde termijn hebben ontvangen, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven.

In dat geval komen de buitengerechtelijke incassokosten voor uw rekening en risico. Onderstaand volgt de uitleg van de wijze waarop de incassokosten worden berekend, tevens dienende als de wettelijke aanzegging van de verschuldigdheid van incassokosten.

Bij verhuur van woonruimte is er sprake van onbelaste verhuur. De verhuurder is dus niet-btw plichtig. De btw is voor de verhuurder een schadepost. Dat betekent dat de incassokosten worden verzwaard met (met de voor de verhuurder niet te verrekenen) 21% btw.

Volgens Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Besluit BIK) bedragen de incassokosten, gerelateerd aan de hierboven genoemde schuld uit huurovereenkomst:


Het bedrag ten titel van incassokosten is berekend met toepassing van de wettelijke rekenmodule, zijnde het maximale bedrag in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (Besluit BIK), dit alles onverminderd aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente, drukkende op de samengestelde hoofdsom en telkens uitgaande van de datum van het ingetreden verzuim.

Het zij als aanzegging herhaald: om reden dat de verhuurder bij verhuur van woonruimte geen btw kan verrekenen, worden de eigenlijke incassokosten verhoogd met het geldende btw-percentage (21%).

In vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, in afwachting,

     

Print realisatie op advies
van onze online-jurist