Huurbetaling.

Algemeen.

Huurbetaling; brengschuld

Huur is een brengschuld. Dit geldt bij huur van bedrijfs- en woonruimte. De huurder dient er zelf voor te zorgen dat de huurpenningen op tijd worden voldaan, te weten: vóór of op de 1e van iedere overeengekomen fatale betalingstermijn.

Het enkele overschrijden van de overeengekomen fatale betalingstermijn doet de huurder van rechtswege in verzuim verkeren, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling daaraan vooraf behoeft te gaan (artikel 6: 83 aanhef sub a BW).

Het gaat niet aan om de reden van non betaling of van te late betaling aan de verhuurder te wijten. De huurder is zelf verantwoordelijk voor zijn huuradministratie. Het niet betalen van de huur of het niet op tijd betalen van de huur is een omstandigheid die aan de huurder niet onopgemerkt voorbij kan zijn gegaan.

Grofweg geldt het volgende

Is een aanmaning verplicht? Neen. Want? Het zenden van een betalingsherinnering is een service van de verhuurder.

Het verzuim is immers al ingetreden. Dat maakt natuurlijk niet dat het geen goede zaak is om uw huurder van een betalingsherinnering te voorzien. Maar formeel-juridisch is het geen noodzakelijke voorwaarde om het verzuim te doen intreden. Het verzuim treedt, bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn, van rechtswege in

In alle gevallen staat het u vrij om al dan niet aan te manen.

Bij verhuur van woonruimte is de verhuurder verplicht om een zogenaamde 14-dagen kosteloze aanmaning te zenden, voor zover de verhuurder aanspraak wil kunnen maken op vergoeding van incassokosten.